4 ఆస్కార్ అవార్డులు పొందిన కొరియా సినిమా “పారసైట్” గురించి ‘ఉషారాణి ఆకెళ్ళ’గారి చక్కని విశ్లేషణ

2020 ఆస్కార్/అకాడమీ అవార్డుల్లో ఉత్తమ చిత్రం అవార్డు పొందిన సినిమా. 92 ఏళ్ల ఆస్కార్ అవార్డుల చరిత్రలో ఇప్పటి దాకా ఇంగ్లీషులో కాకుండా వేరే భాషలో తీసిన