లవ్ (Love) | తెలుగు లఘు చిత్రం | Telugu Short Film 2018 | Bala Satish Independent

మనసైన కథ.. మనదైన కథ.. ఇలాగే తీయాలి ❤️ 🎬🎬 ప్రశ్న: షార్ట్ ఫిల్మ్ ఎలా తీయాలి?సమాధానం: (పూర్తిగా రాయలేను గానీ.. చాలా చెప్పొచ్చు) ప్రశ్న: షార్ట్ ఫిల్మ్